Cēsu kristiešu draudze Prieka vēsts

Mācītājs stāsta par draudzi.


K? iet C?su draudzei? Š?du jaut?jumu uzdod bieži, t?p?c uzrakst?šu atbildi.

Draudze dz?vo, darbojas un priec?jas. Draudzes dievkalpojumi ir k?uvuši par vietu un laiku, kur cilv?ks sastopas ar Dievu. Tas ir svar?gi, jo katra cilv?ka pirm? nepieciešam?ba ir b?t sadraudz?b? ar savu Rad?t?ju. Lai gan man k? m?c?t?jam dievkalpojums ir it k? darba laiks, ta?u ar? es slav?šanas un piel?gšanas laik? bieži gu?u uz sava vaiga Dieva kl?tb?tn? un veldz?jos Vi?a Mier? un M?lest?b?. T? ir viena no l?et?m ko varu pateikt, k? mums iet, m?s baud?m attiec?bas ar Dievu, cik t?s ir atspirdzinošas un atbr?vojošas.                                                     

Dievkalpojum? sludin?tie spredi?i ir vienk?rši un stipri, tie motiv? tic?t, uzdr?kst?ties r?koties, p?rvar?t š??rš?us un iztur?t gr?t?bas. Šodien dievkalpojum? skan?ja J?zus v?rdi, ka Dieva Valst?b? var ieiet ar sparu, lietojot varu un neatlaid?bu. Labs piem?rs ir J?kabs Vecaj? Der?b?, kurš c?n?j?s ar Dievu un uzvar?ja, un Dievam  patika, vi?a stipr? griba ieg?t sv?t?bu, vi?š teica: es Tevi neatlaid?šu, iek?ms Tu mani nesv?t?si! Ar? J?zus m?c?ja k? l?gt Dievu un lai par?d?tu k?dai j?b?t attieksmei, st?st?ja l?dz?bu par atraitni un netaisno tiesnesi, kur? skaidri par?d?s neatlaid?bas un p?rliec?bas nepieciešam?ba. Otra J?zus st?st?t? l?dz?ba bija par draugu, kurš nakts vid? iet l?gt maizi un sa?em noraid?jumu, bet neatk?pjas un beig?s savas neatlaid?bas d?? sa?em ko l?dza. Katram cilv?kam ir vismaz dažas dz?ves sf?ras, kur?s Dieva griba var atn?kt tikai lietojot tic?bu, neatlaid?bu un gar?gu varu. Tas ?sum? par šodien, 29.maij? sludin?to, bet katru sv?tdienu skan svaigs Dieva V?rds, tieši dom?ts šim br?dim un tam kurš klaus?s, cilv?ki bieži saka: tieši par manu situ?ciju, tas bija ?staj? laik?.

Un v?l gribu piemin?t C?su draudzes akt?vo poz?ciju sav? pils?t? un Vidzem?. Vakar notika pas?kums b?rniem un vi?u vec?kiem, kuri neapmekl? draudzi, bet sarakst?s caur v?stul?m -"Sirsni?as pastu''. Vair?k k? 30 b?rni un vismaz 15 vec?ki piedal?j?s pas?kum?. V?l pirms ned??as notika labdar?bas pas?kums " Visliel?k? d?vana" kur? eva???liju uzklaus?ja un Dieva kl?tb?tni baud?ja gandr?z 200 cilv?ku. Un t? visu gadu, draudze veido pas?kumus, sludina eva???liju, ce? Dieva namu, kopj sadraudz?bu un bauda prieku un mieru Dieva kl?tb?tn?.

Vai tad jums nav nek?du gr?t?bu? T? var?tu pajaut?t un ar? pajaut? cilv?ki. Atbilde ir, ka gr?t?bas ir. Lai r?kotu kaut nelielu pas?kumu j?p?rvar gr?t?bas, lai pasludin?tu eva???liju kaut vienam cilv?kam, j?p?rvar gr?t?bas, lai uzceltu dievnamu j?p?rvar gr?t?bas. Bet p?c gr?t?b?m vienm?r n?k Dieva dots atalgojums un tas ir ?oti liels, tik liels, ka pat lielas gr?t?bas liekas s?kas sal?dzin?jum? ar to.

V?l j?piemin, ka par draudzi st?stu raugoties no iekšpuses, atrodoties draudz? un akt?v? darb?, tie kam intres? tikai ?rpuse neb?s tik saj?smin?ti k? es, jo ?r?jus šovus pie mums v?l nevar redz?t, es to nesaku ar ironiju, bet ar domu, ka p?c k?da laika ar? ?r?jam v?rot?jam b?s ko redz?t, es šeit dom?ju skaitliski lielu draudzi, lielu, plašu dievnamu, lielu or?estri ar profesion?liem m?zi?iem u.t.t.

Šodien esam maza draudze, kurai ir Liels Dievs, t?p?c mums ir lieli m?r?i, daudz darba un vienm?r tr?kst v?l k?ds cilv?ks, kurš atn?ktu un tiektu: es ar? gribu kalpot Dievam. Un ik pa laikam t? ar? notiek un Dieva darbs tiek padar?ts.